Privacy policy

Papenburg Orthopedie B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt vertrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.  Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een natuurlijk persoon. 

 

Contactgegevens 

Papenburg Orthopedie BV 

Stationssingel 120B 

5371 BB Ravenstein 

T 0486-436003 

E info@papenburg-orthopedie.nl 

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Papenburg Orthopedie BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • BSN, verzekeringrelatienummer
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Persoons- en contactgegevens van zorg- of hulpverleners
 • Medische indicaties, lichaamsgewicht, gewicht en activiteitsniveau

 

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens 

Papenburg Orthopedie BV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • het verlenen van diensten en/of leveren van goederen, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekeraars
 • innen en/of betalen van facturen
 • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

 

Papenburg Orthopedie BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekeraars
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Papenburg Orthopedie BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Papenburg Orthopedie BV tussen zit). 

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens 

Papenburg Orthopedie BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

 • Klantgegevens: zolang de relatie bestaat en/of om wettelijke redenen nodig is

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Papenburg Orthopedie BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening. Hierbij valt te denken aan het bestellen van producten, klachtafhandeling en handelingen die noodzakelijk zijn voor een goede zorg.  Daarnaast kan Papenburg Orthopedie BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  Met de derde partij die namens en in opdracht van Papenburg Orthopedie BV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Papenburg Orthopedie BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Papenburg Orthopedie BV. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Papenburg Orthopedie BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@papenburg-orthopedie.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Papenburg Orthopedie BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Papenburg Orthopedie BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@papenburg-orthopedie.nl 

 

Aanpassing privacy statement 

Papenburg Orthopedie BV heeft het recht de inhoud van deze privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy statement worden op de website van Papenburg Orthopedie BV. gepubliceerd. 

 

Vragen & contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy statement kunt u contact opnemen met: Papenburg Orthopedie BV

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Papenburg Orthopedie BV gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten